|
Załóż konto
Paula Wrąbel
Czego szukasz?
Wpisz minimum 3 znaki nazwy, kodu lub tagu by zacząć wyszukiwanie

Regulamin

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem strony internetowej paulawrabel.com. 

1. Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 

Usługodawca lub Sprzedawca – Paula Wrąbel, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Paula Wrąbel, adres: Gronów 13, 69-220 Ośno Lubuskie, NIP: 5981610225,

Strona Internetowa – prowadzona przez Usługodawcę strona internetowa pod adresem paulawrabel.com, w ramach, której możliwe jest zapoznawanie się z dostępnymi treściami, zostawianie opinii oraz dokonywanie zakupów produktów i usług,

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która w jakikolwiek sposób korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Strony Internetowej,

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Strony Internetowej, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Produkt – każdy towar, materiał (w tym Materiał cyfrowy) lub usługa dostępne w sklepie na Stronie Internetowej, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności e-booki, szkolenia, konsultacje, usługi indywidualne,

Materiał cyfrowy – materiał wytwarzany i dostarczany w postaci cyfrowej, który Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem sklepu internetowego – Materiał cyfrowy może przybrać postać pliku elektronicznego, którego format zależny jest od zawartości tego materiału, nagrania wideo, spotkania online,

Konsultacja indywidualna lub Konsultacja – usługa świadczona przez Usługodawcę, w tym w szczególności Analiza sylwetki, Konsultacje wizerunkowe, Przegląd garderoby, Spersonalizowane inspiracje, Zakupy online,

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem za pośrednictwem sklepu działającego na Stronie Internetowej,

Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu złożone zgodnie z postanowieniami Regulaminu,

Siła wyższa – zdarzenia losowe niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności nagłe poważne awarie przemysłowe i technologiczne, wstrzymanie dostaw energii, ograniczenia spowodowane wojną, strajkiem, klęską żywiołową lub zarządzaniem władz krajowych oraz samorządowych,

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny,

Konto – prowadzone dla Użytkownika przez Usługodawcę, przypisane do unikalnego adresu e-mail, konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Strony Internetowej,

Rejestracja – procedura zakładania Konta,

Regulamin – niniejszy dokument,

2. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. 
 2. Korzystanie ze Strony Internetowej jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych:

 3. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
 4. dostęp do poczty elektronicznej,
 5. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,
 6. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies.
 7. Korzystanie z Strony Internetowej możliwe jest zarówno po dokonaniu Rejestracji jak i bez Rejestracji.
 8. W ramach Strony Internetowej Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników bezpłatnie następujące usługi:

 9. usługa prowadzenia Konta,
 10. wysyłka Newslettera.
 11. Usługa prowadzenia Konta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. 
 12. Osoby fizyczne w celu Rejestracji powinny wybrać jeden ze sposobów jej dokonania: 

 13. Rejestracja podstawowa, wymagająca podania adresu e-mail oraz ustanowienia hasła dostępu do konta. 
 14. Rejestracja za pomocą facebook.com, gdzie wykorzystana zostaje aplikacja Social Login, która uzyskuje dostęp do imienia, nazwiska, zdjęcia profilowego i adresu e-mail podanego na stronie facebook.com. Regulamin i Polityka prywatności aplikacji Social Login jest dostępna po kliknięciu przycisku “zaloguj się przez facebook”. 
 15. Rejestracja za pomocą google.com, gdzie wykorzystana zostaje aplikacja dreamcommerce.com, która uzyskuje dostęp do nazwy użytkownika, adresu e-mail, ustawień języka i zdjęcia profilowego. Regulamin i Polityka prywatności aplikacji dreamcommerce.com jest dostępna po kliknięciu przycisku “zaloguj się przez google”. 
 16. W wyniku prawidłowej Rejestracji Usługodawca tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do adresu e-mail. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu na Stronie Internetowej adresu e-mail i hasła (logowanie) lub naciśnięciu odpowiadającego przycisku w przypadku rejestracji dokonanej za pomocą serwisów facebook.com lub google.com. 
 17. Konto zawiera dane podane przez Użytkownika podczas Rejestracji. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek danych Użytkownik powinien niezwłocznie je zaktualizować, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na Stronie Internetowej. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych, które są oznaczone jako wymagane, w trakcie korzystania z usług Usługodawcy, a także podawania danych niepełnych lub nieprawdziwych. Do każdego konta musi być przyporządkowany inny adres e-mail. 
 18. Użytkownik może posiadać więcej niż jedno Konto, jednakże nie może ich wykorzystywać do dokonywania jakichkolwiek czynności sprzecznych z postanowieniami niniejszego Regulaminu. W szczególności niedopuszczalne jest: 

 19. wykorzystywania Kont w celu nieuczciwego wpływania na oceny lub recenzje produktów np. zakładanie wielu kont w celu podniesienia lub obniżenia oceny produktu; 
 20. używanie Kont do nieuczciwej konkurencji np. wygłaszanie nieprawdziwych opinii na temat innych podmiotów. 
 21. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników i udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem następujących sytuacji: 

 22. udostępnienie Konta osobie umocowanej przez Użytkownika do działania w jego imieniu.
 23. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta i nie powinien udostępniać go osobom trzecim. 
 24. Konta są niezbywalne. 
 25. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta Użytkownika oraz dostępu do Usług świadczonych przez Usługodawcę w przypadku stwierdzenia naruszenia bezpieczeństwa Konta. Usługodawca może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik natychmiast odzyska dostęp do Konta. 
 26. Zabronione jest wykorzystywanie Konta do działania na szkodę innych Użytkowników Strony Internetowej. 
 27. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę z Usługodawcą (dotyczącą określonego Konta) poprzez wybranie opcji “Usuń konto” dostępnej w ustawieniach Konta lub przesłanie stosownego wniosku o usunięcie konta powiązanego z określonym adresem e-mail (wniosek musi zostać przesłany z adresu e-mail, który jest wskazany we wniosku) na adres stylistka@paulawrabel.com. 
 28. Z ważnych przyczyn umowa może zostać rozwiązana przez Usługodawcę za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia. 
 29. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Usługodawcy, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się na Stronie Internetowej bez uprzedniej zgody Usługodawcy. 
 30. Rozwiązanie przez Użytkownika umowy z Usługodawcą (dotyczącej określonego Konta) odnosi skutek natychmiastowy w przypadku usunięcia Konta przy pomocy Strony Internetowej lub w przeciągu 7 dni od daty dostarczenia wniosku o usunięcie konta na adres e-mail stylistka@paulawrabel.com
 31. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu zamówienia. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.
 32. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony Internetowej powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami. Użytkownik nie może podejmować działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania Strony Internetowej lub w inny sposób szkodzą innym Użytkownikom, w tym działań o charakterze bezprawnym. 
 33. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej lub administracyjnej, za korzystanie z Strony Internetowej przez Użytkownika w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 34. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Strony Internetowej mogą być zgłaszane Usługodawcy w formie:
 35. pisemnej na adres: Paula Wrąbel, Gronów 13, 69-220 Ośno Lubuskie;
 36. elektronicznej, wysyłając e-mail na adres stylistka@paulawrabel.com.
 37. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w możliwie najkrótszym czasie, pozwalającym na pełną diagnostykę zaistniałego zdarzenia, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnej reklamacji, z zastrzeżeniem, że Usługodawca może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 38. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Usługodawca może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika.
 39. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Strony Internetowej spowodowane Siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

 3. Umowa sprzedaży

 1. Informacje o Produktach podane na Stronie Internetowej, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych na Stronie Internetowej, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. 
 3. Szczegóły i czas trwania promocji są uwzględnione w opisie danego Produktu. Rabaty i promocje nie sumują się.
 4. Użytkownik może mieć do wyboru kilka wariantów Produktu w różnych cenach. Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 5. Po wybraniu danego Produktu i dodaniu go do koszyka zakupowego, Użytkownik może kontynuować zakupy lub przejść do etapu finalizacji zakupu.
 6. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest uzupełnienie formularza zakupowego i podanie przez Użytkownika określonych danych, takich jak: imię i nazwisko, adres (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto), adres e-mail. Dane obowiązkowe oznaczone są gwiazdką (*).
 7. Użytkownik zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane podaniem nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych.
 8. W procesie składania Zamówienia Użytkownik obowiązany jest także dokonać wyboru metody płatności za zamówione Produkty spośród opcji aktualnie dostępnych w sklepie.
 9. W sklepie dostępne są następujące metody płatności:
 10. przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy;
 11. przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy za pośrednictwem systemu PayU oraz Masterpass.
 12. Dokonując zapłaty za Produkt Użytkownik może skorzystać z przysługujących mu kuponów rabatowych poprzez wpisanie kodu kuponu w odpowiednim polu.
 13. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik zobowiązany jest do akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności poprzez zaznaczenia odpowiedniego okienka. 
 14. W przypadku zakupu Materiałów cyfrowych, przed złożeniem Zamówienia Użytkownik musi wyrazić zgodę na wykonanie Umowy sprzedaży i dostarczenie mu treści cyfrowych w postaci wybranego Materiału cyfrowego przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży. Na skutek wyrażenia zgody, o której mowa powyżej, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży danego Materiału cyfrowego.
 15. W przypadku zakupu usług, w szczególności Konsultacji indywidualnych, przed złożeniem Zamówienia Użytkownik musi wyrazić zgodę na wykonanie Umowy sprzedaży i rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży. Po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę, Użytkownik utraci prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 16. Użytkownik potwierdza złożenie Zamówienia klikając w odpowiedni przycisk i wyrażając w ten sposób wolę zawarcia Umowy sprzedaży na warunkach określonych w Regulaminie.
 17. W przypadku wyboru płatności przelewem tradycyjnym, Użytkownik powinien niezwłocznie dokonać płatności. W przypadku braku zaksięgowania należności w terminie 2 dni roboczych od złożenia Zamówienia, Zamówienie zostanie anulowane. 
 18. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest w wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu Zamówienia.
 19. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail, o której mowa powyżej. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim, na warunkach określonych w Regulaminie.
 20. Na żądanie wystawiana jest faktura w wersji elektronicznej, która zostaje przesłana do Użytkownika automatycznie, na co Użytkownik wyraża zgodę akceptując niniejszy Regulamin.
 21. Zakupiony przez Użytkownika Materiał cyfrowy dostępny jest na Koncie Użytkownika lub przesyłany jest w formie przesyłki elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu Zamówienia.

4. Konsultacje indywidualne

 1. Po zakupie Konsultacji indywidualnej Użytkownik powinien w ciągu 5 dni roboczych skontaktować się z Usługodawcą w celu ustalenia terminu Konsultacji oraz miejsca lub rodzaju komunikatora. Kontakt możliwy jest drogą korespondencji elektronicznej (stylistka@paulawrabel.com) lub telefonicznie (+48 795 779 705).
 2. W dniu poprzedzającym ustalony termin Konsultacji Usługodawca wysyła wiadomość SMS z prośbą o potwierdzenie godziny i miejsca spotkania (przy konsultacjach online – godziny i rodzaju komunikatora). W przypadku niedokonania potwierdzenia spotkania przez Użytkownika, Konsultacja uznawana jest za anulowaną. W takim przypadku Użytkownik uprawniony jest do dochodzenia zwrotu 25% ceny zapłaconej za Konsultację.
 3. Jeżeli, pomimo potwierdzenia, Użytkownik nie stawi się na spotkanie w umówionym terminie i miejscu, Konsultacja uznawana jest za anulowaną. W takim przypadku Użytkownik uprawniony jest do dochodzenia zwrotu 10% ceny zapłaconej za Konsultację.
 4. Usługodawca może z ważnych przyczyn odwołać Konsultację (nie później niż na 24 godziny przed jej terminem). W takim przypadku może zaproponować Użytkownikowi inny termin. Jeżeli strony nie ustalą nowego terminu Konsultacji, Użytkownik otrzyma zwrot zapłaconej ceny.
 5. Szczegółowe zasady realizacji poszczególnych usług przedstawione są w ich opisach na Stronie Internetowej.
 6. Przed rozpoczęciem Konsultacji Usługodawca może poprosić o zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku Użytkownika. W przypadku wyrażenia zgody Użytkownik podpisze odpowiednie oświadczenie.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość towarów zakupionych przez Użytkownika w związku z prowadzonymi Konsultacjami (także w trakcie Konsultacji). Użytkownik ponosi zarówno koszty, jak i ryzyko nabycia wszystkich towarów, w szczególności ubrań i dodatków.

 5. Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady Produktu, Konsument ma możliwość złożenia reklamacji na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi.
 3. Korzystając z rękojmi Konsument może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym: złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, żądać wymiany Produktu na wolny od wad, żądać usunięcia wady.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Konsumenta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie. 
 6. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania kompletnej reklamacji. 
 7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli reklamacja zostanie zgłoszona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi.
 8. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczące reklamacji mają zastosowanie w przypadku Umów zawartych z Konsumentami. W przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami rękojmia zostaje wyłączona.

 6. Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia: 
 3. w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego Produktu,
 4. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,
 5. zawarcia umowy - w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych oraz pozostałych umów. 
 6. Termin na odstąpienie od Umowy sprzedaży jest zachowany, jeżeli Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej. 
 7. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji przesyłając jednoznaczne oświadczenie w tym zakresie drogą pocztową lub elektroniczną na adresy Sprzedawcy wskazane w Regulaminie. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do Regulaminu. 
 8. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 
 9. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie. 
 10. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej. 
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy: 
 13. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy,
 14. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 15. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 
 16. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości: 
 17. jeśli w toku zakupu Materiału cyfrowego Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Materiału cyfrowego przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od tej umowy;
 18. jeśli w toku zakupu Konsultacji indywidualnej Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie umowy i rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży, a Sprzedawca wykonał usługę w całości, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od tej umowy;
 19. jeśli w toku zakupu Konsultacji indywidualnej Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie umowy i rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży, a Sprzedawca rozpoczął wykonywanie usługi, Konsument może odstąpi od Umowy sprzedaży, ale ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Sprzedawcę do chwili odstąpienia od umowy; za wykonywanie usługi przez Sprzedawcę uznaje się w szczególności analizę stanu faktycznego i potrzeb Użytkownika.

 7. Postanowienia dotyczące Użytkowników niebędących Konsumentami

 1. Postanowienia Regulaminu dotyczące możliwości odstąpienia od Umowy sprzedaży oraz dotyczące rękojmi będą stosowane odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. W sytuacji, w której w formularzu zamówienia, podano dane przedsiębiorcy (takie jak NIP, REGON itp.), domniemywa się, że Użytkownik nie jest Konsumentem i że zawiera umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą oraz że umowa posiada dla niego charakter zawodowy. 
 3. Użytkownik niebędący Konsumentem, który chce skorzystać z uprawnień, o których mowa w ust. 6.2 powyżej, musi wykazać, że zawarta Umowa sprzedaży jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla niego charakteru zawodowego, w szczególności przedstawiając Sprzedawcy odpowiednie dokumenty (np. wydruk z CEIDG z danymi aktualnymi na moment zawarcia Umowy sprzedaży).

 8. Ochrona danych osobowych

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która jest dostępna pod adresem https://sklep.paulawrabel.com/polityka-prywatnosci. 

 9. Prawo właściwe i spory

 1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Strony Internetowej na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę w ramach Strony Internetowej będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne. 
 2. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z: 

 3. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. 
 4. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. 
 5. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów,
 6. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 10. Prawo własności intelektualnej

 1. Wszelkie treści i Produkty (w tym Materiały cyfrowe) oraz usługi świadczone przez Sprzedawcę dostępne w sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Utwory te stanowią własność intelektualną Sprzedawcy i podlegają ochronie prawnej.
 2. Sprzedawca udziela Użytkownikowi licencji niewyłącznej i nieprzenoszalnej na korzystanie z zakupionego Produktu, bez prawa do udzielania sublicencji. Użytkownik w ramach Umowy sprzedaży upoważniony jest do korzystania z Produktu jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

 3. zapis techniką cyfrową na własne potrzeby, np. na własnym dysku twardym,
 4. wydruk na własne potrzeby.
 5. Licencja, o której mowa w ust. 10.2 powyżej jest ważna przez czas trwania dostępu do Produktu. Okres dostępu do danego Produktu, a tym samym czas trwania licencji wskazywany jest w opisie danego Produktu. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w zapłacie dokonywanej przez Użytkownika w ramach Umowy sprzedaży.
 6. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Produktu, jak i jego części: 

 7. udostępnianie i prezentowanie Produktu osobom trzecim, 
 8. publikowanie Produktu niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji dozwolonej w instrukcji lub komentarzach,
 9. kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek. 
 10. Jakiekolwiek rozpowszechnianie Materiałów cyfrowych lub jakichkolwiek innych treści albo Produktów udostępnionych przez Sprzedawcę stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Sprzedawca może także domagać się stosownego odszkodowania lub zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 11. Postanowienia końcowe

 1. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. 
 2. Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, do Serwisu, jego nazwy, domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, zdjęć, logotypów i danych stanowią wyłączną własność Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem.
 3. Każdorazowo składane w sklepie Zamówienie stanowi odrębną Umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa sprzedaży zawierana jest na czas i w celu realizacji danego Zamówienia. 
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
 7. Integralną część Regulaminu stanowi Załącznik nr 1 - Wzór formularza odstąpienia od umowy.
 8. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2021 roku.Załącznik nr 1

Wzór formularza odstąpienia od umowy (dla Konsumenta)

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat [nazwa przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy]

 

Ja, niżej podpisany, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów: ……………………………………

 

Data zawarcia umowy: …………………………

Data otrzymania produktu: ………………………

Imię i nazwisko konsumenta: ……………………..

Adres konsumenta: ………………………..

Adres e-mail: ……………………………..

Data i podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)